Bez popisku

Open Science Workshop 2023

 

Kdy:

Dne 14. 6. 2023 v čase 10:00–16:00 

Kde:

Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno, místnost P31 a online přes MS Teams

Registrace již byla ukončena. V případě Vašeho zájmu o účast nás prosím kontaktujte na: hruba@ics.muni.cz

Pozvánka Řečníci Online přístup

Program

Workshop zahájí prorektorka pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity, prof. Šárka Pospíšilová. Následně manažer Open Science MU, Jiří Marek představí vyhodnocení naplňování Strategie OS MU 2022-2028 dle indikátorů. Profesor Luděk Matyska představí Implementaci iniciativy EOSC v ČR. Výzkumný datům a vědecká integritě v humanitních a sociálních vědách se bude věnovat Jan Širůček. Závěr dopolední části bude patřit prezentaci Lucie Tomaňové na téma Data v současném kontextu akademického knihovnictví a dostupné umělé inteligence. Odpolední blok organizuje Ústav výpočetní techniky společně s Lékařskou fakultou MU a ústředním tématem celého bloku bude problematika dat jako podpory pro rozhodování. V tomto bloku vystoupí řada zástupců hospodářských středisek napříč MU, kteří se s účastníky podělí o praktické zkušenosti z práce s daty, a to jak výzkumnými, tak provozně - ekonomickými.

Přednášková část

10:00–10:15 Šárka Pospíšilová (prorektorka pro výzkum a doktorské studium)

Úvodní slovo

Uvítání účastníků a představení programu workshopu.

10:15–10:45 Jiří Marek (Open Science manažer MU)

Vyhodnocení naplňování Strategie OS MU 2022-2028 dle indikátorů

Od počátku roku 2020 vzniká na Masarykově univerzitě systematická podpora v oblasti Open Science. Příspěvěk představí návrh Strategie Open Science MUNI 2022-2028, která má za cíl v následujících letech principy Open Science zavést do každodenní vědecké praxe na naší univerzitě.

10:45–11:15 Luděk Matyska (ředitel CERIT-SC, E-INFRA.CZ)

Implementace iniciativy EOSC v ČR

Představení aktuálního stavu implementace v ČR.

11:15–11:45 Jan Širůček (Etická komise pro výzkum, FSS MU)

Výzkumná data a vědecká integrita v humanitních a sociálních vědách

Představení přesahů Open Science do etických aspektů výzkumu.

11:45–12:00 Lucie Tomaňová (Ústřední knihovna FF MU)

Data v současném kontextu akademického knihovnictví a dostupné umělé inteligence

Přiblížení problematiky umělé inteligence v souvislosti s Open Science.

12:00–13:00

Oběd

Odpolední blok - Data jako podpora při rozhodování

1. část

Data jako nástroj pro řízení vědeckých projektů i univerzity

13:00–13:20 Andrea Pokorná (proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie LF MU), Martin Komenda (vedoucí Oddělení pro data a technologie LF MU)

Proč jsou data z interních systémů MU tak důležitá?

13:20–13:40 Jan Mysliveček (ředitel ÚVT MU), Jiří Marek (Open Science manažer MU, vedoucí Sekretariátu EOSC CZ)

Podpora správy procesních a výzkumných dat na MU

 

 

2. část

Reálné ukázky práce s daty z interních systémů MU

13:40–14:00 Martin Komenda (vedoucí Oddělení pro data a technologie LF MU)

Interaktivní přehledy nad daty na LF MU

 

 

14:00–14:20 Jitka Blažková (vedoucí Oddělení projektové podpory LF MU)

Nástroj pro vyhledávání projektových příležitostí nad daty z Inet MU

 

 

14:20–15:00

Přestávka na kávu

15:00–15:15 Filip Švaříček (architekt IT, divize informačních systémů ÚVT MU)

Datový sklad MU

 

 

15:15–15:30 Michal Růžička (vedoucí oddělení Správy dat ÚVT MU)

Systematické plánování správy výzkumných dat na MU

 

 

15:30–15:45 Martin Dvořák (datový analytik, Sekretariát EOSC CZ)

O otevřených datech, portálu data.Brno a jejich přesahu do akademického prostředí

 

 

15:45–16:00

Závěrečná diskuse

Řečníci

Prorektorka Pospíšilová

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

 

 

Šárka Pospíšilová je prorektorkou pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity a současně se věnuje výzkumu v oblasti genetiky a genomiky nádorových onemocnění, zejména leukémií. Výsledky výzkumu byly mnohokrát publikovány v prestižních mezinárodních časopisech a byly oceněny například Cenami ministra zdravotnictví za výzkum, Cenami předsednictva České lékařské společnosti ČLS JEP nebo Cenou hejtmana Jihomoravského kraje za výzkum. Je řešitelkou řady národních a mezinárodních výzkumných projektů a školitelkou úspěšných doktorských studentů Masarykovy univerzity. Zastupuje Českou republiku v iniciativě EU „1 Million+ Genomes“.

Bez popisku

Mgr. Ing. Jiří Marek

 

Jiří Marek působí jako Open Science Manager na Masarykově univerzitě. Jeho hlavním posláním je rozvoj a podpora Open Science na Masarykově univěrzitě. K dalším oborům jeho činnosti patří autorské právo, chemie a zajímá se také o rozvoj moderních měst. Pochází z Brna, města v srdci Evropy.

Bez popisku

RNDr. Michal Růžička, Ph.D.

 

 

RNDr. Michal Růžička, Ph.D. je vedoucím Oddělení správy dat Ústavu výpočetní techniky MU Magisterský titul získal v oboru Bezpečnost informačních technologií, je absolventem doktorského studia v oboru informatika se zaměřením na pokročilé metody vyhledávání ve specializovaných digitálních repositářích. Pracoval na řadě mezinárodních i národních projektů – v oblasti digitálních repositářů např. na projektech Evropské digitální matematické knihovny (EuDML), České digitální matematické knihovny (DML-CZ), různých oborových digitálních knihoven MUNI; ve spolupráci s průmyslovými partnery (projekt TAČR) pracoval na projektu ScaleText (pokročilé vyhledávání v různých typech [textových] dat pomocí metod strojového učení). V současné době se zabývá zejména projekty v oblasti správy, ochrany a zpřístupnění (Open Science) dat – např. vývoj systému pro dlouhodobou archivaci digitálních dat (LTP, long-term preservation) v projektu ARCLib; spolupráce na projektu implementace GDPR v prostředí českých akademických institucí; je vedoucím českého národního bodu pro podporu Open Access v rámci evropského projektu OpenAIRE a v současné době je zapojen do aktivit implementace EOSC v České republice.

 

Bez popisku

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

 

Martin Komenda působí jako odborný asistent a vedoucí týmu na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně a vedoucí týmu webstudia na Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v Praze. Magisterský (Aplikovaná informatika) a doktorát (Počítačové systémy a technologie) získal na Masarykově univerzitě. Mezi jeho výzkumné zájmy patří vybraná témata se zaměřením na zpracování, analýzu a vizualizaci dat.

 

Bez popisku

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Luděk Matyska je  profesorem Masarykovy univerzity (MU) a vedoucím vědeckým pracovníkem sdružení CESNET. V současnosti je ředitelem CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC) na MU, národního centra věnovaného propagaci a budování národních cloudových a integrovaných grid-cloud infrastruktur. V CESNETu působí od roku 1998 a je hlavním spoluřešitelem jeho výzkumných programů. Je  zapojen do mnoha národních (např. MetaCentrum, Distributed Data Storage (DiDaS), MediGRID) i mezinárodních projektů (např. GridLab, CoreGRID, DataGrid, EGEE II, III, EGI InSpire, EMI a EGI_DS), ať už jako hlavní řešitel nebo jako vedoucí týmu CESNET či MU. Jeho výzkumné zájmy spočívají v bezpečnosti ve velkých distribuovaných systémech, architektuře a politice e-infrastruktury (síťové, výpočetní a datové) a obecně v cloudových a gridových technologiích.

 

Bez popisku

Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Je odborným asistentem Katedry psychologie a Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií MU. Doktorát získal v oboru Vývojová psychologie. Zabývá se metodologií psychologického výzkumu se zaměřením na diagnostiku a psychometriku, dále výzkumem v tématech souvisejících s vývojem sociální kognice a sociálních vztahů. Je členem Etické komise pro výzkum MU.

 

Bez popisku

Mgr. et Mgr. Lucie Tomaňová

Lucie Tomaňová je knihovnice-specialistka z oddělení Informační podpory studia vědy v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde se věnuje oblastem bibliometrie a RIV, Open Science metodice, informačnímu vzdělávání a referenčním službám. V poslední době se aktivně zapojuje do několika pracovních a diskuzních skupin k problematice AI v terciálním vzdělávání a oblastech akademického knihovnictví.

 

 

Bez popisku

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. je proděkankou pro nelékařské studijní programy a informační technologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Přednostka Katedry ošetřovatelství a porodní asistence je rovněž členkou České společnosti pro léčbu ran.

 

 

 

Bez popisku

Mgr. Jan Mysliveček, Ph.D.

Jan Mysliveček od ledna 2023 nově vede Ústav výpočetní techniky MU s vizí udržet a rozvíjet vysokou úroveň IT služeb, které ÚVT poskytuje Masarykově univerzitě. Jako absolvent matematiky na Přírodovědecké fakultě MU získal doktorský titul na ekonomickém institutu CERGE-EI v Praze. Z pozice projektového manažera řídil projekty zabývající se poradenstvím pro velké firmy, před třemi se stal vedoucím Kanceláře kvestorky MU, kde měl na starosti například připojení Farmaceutické fakulty nebo elektronizaci klíčových agend.

 

 

 

Bez popisku

Ing. Jitka Blažková

Jitka Blažková je projektovým manažerem na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2018 zde vede Oddělení projektové podpory. Její snahou je podporovat vědu, výzkum a vzdělávání prostřednictvím zajímavých a ambiciózních projektů. V současnosti řídí také strategický projekt MUNI BioPharma Hub, jehož realizací by měla být v roce 2026 významně rozšířena kapacita Univerzitního kampusu Brno Bohunice.

 

 

 

Bez popisku

Mgr. Martin Dvořák

Martin Dvořák působí jako datový analytik na Sekretariátu EOSC CZ. Má zkušenosti s tvorbou standardů otevřených dat, metodik a vizualizací. Dříve působil jako vedoucí referátu otevřených dat na Magistrátě města Brna.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info