Open (FAIR) Data a jak na ně

Definice

Výzkumná data obecně

„data v digitální podobě pocházející z výzkumných projektů (z experimentů, šetření a měření, a to včetně tzv. metadat [data, která poskytují informaci o jiných datech] a podrobností o zpracování dat) dostupná bez omezení online všem potenciálním uživatelům. Otevřený přístup k výzkumným datům zahrnuje možnost data volně používat, upravovat a sdílet kýmkoli k jakémukoli účelu.“

Otevírání výzkumných dat jako nastupující trend

Poskytovatelé dotací kladou na otevírání výzkumných dat stále větší důraz. Od roku 2014 jde o podmínku vybraných oblastí výzkumu programu EU Horizon 2020, od roku 2017 je povinnost rozšířena na všechny podpořené projekty z tohoto programu. Obdobné požadavky jsou již zavedeny nebo připravovány dalšími národními (GAČR, TAČR) i mezinárodními programovými schématy (např. Horizon Europe).

  • Doporučení se vyskytuje také v rámci Národní politiky VaVaI 2021+ a u návazných intervencí poskytovatelů podpory
  • Povinnosti pro zaměstnance a studenty MUNI jak postupovat při získávání, uchovávání a užití výzkumných dat aktuálně upravuje Směrnice o výzkumných datech MUNI
  • Aktivitami kolem správy výzkumných dat napříč výzkumnými institucemi v ČR se zabývá česká pracovní skupina pro správu výzkumných dat WG-RDM.cz

Open (FAIR) Data

Výzkumná data sdílená prostřednictvím otevřeného přístupu musí být:

  • úplná
  • snadno dostupná
  • strojově čitelná
  • používající standardy s volně dostupnou specifikací
  • zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití výzkumných dat s minimem
    omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů

Otevřený přístup k výzkumným datům bývá zpravidla realizován prostřednictvím elektronických
datových repozitářů

Výzkumná data musí být zpřístupněna ve formě, která další využití
umožní jak z hlediska technického, tak právního

Přístup, využití, reprodukce a šíření dat
musí být bezplatné

V praxi se jedná o:
1. Doprovodná data k publikaci
„Data potřebná k validaci výsledků ve vědecké publikaci a s nimi související
metadata.“

Nebo

2. Samostatné výzkumné sady
„Další data a související metadata, která se pojí s daným výzkumným projektem“
(a jsou uvedena v tzv. Data Management Planu)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info